Satua Bali (I Rare Sigaran)

Ada tuturan satua Ida Pranda Waurauh (Pranda Sakti) matapa di Gunung Toklangkir. Kaselun – selun Ida nangun tapa, lantas ada ujan bales pesan, tur kanti blabar agung. Dugas ujane sedeng balese, ada jlati kalung gede pesan anyud, ngojog di arep Ida Pranda. Yan kenken kapo kayun Ida, lantas pastun Ida jlatine ento, apang dadi anak luh jegeg, tur anake luh ento anggon Ida panyercan. Kaselun – selun ada nganggon pamitra panyeroane ento, ane nganggon pamitra madan I Rungsing.
Kacerita jani I Panyeroan ngalih saang, nepukin lantas ia lelasakan tur saange tuh – tuh. Saange ento lantas aliha teken I Penyeroan. Yan mungguhing lelasakane ento, druen Ida Betara Brahma. Ida Betara Brahma lantas merupa manusa nyagjagin I Penyeroan. Dugase ento I Penyeroan suba suud mesel saang, ngandika lantas Ida Betara Brahma “Ih jero anak luh, dadi jerone bani ngalih saang diri ?”.
Mesaut I Penyeroan, “inggih jero, tan wenten ja tiang ngidih ring sira – sira. Awinan tiang purun ngrereh, sengguh titiang sane nruenang lelasakane puniki”. Buin ngandika Betara Brahma, “Nah lamun keto, lamun baang ja nyanggamain dewek nyaine jani acepok dogen, bakal tusing dadiang wicara. Yan nyai tusing nyak, bakal tunasang patut teken Sang Yogia matutang, “keto pengandikan Betara Brahma, mesaut lantas I Penyeroan, “Inggih jero, dewek tiange anak sampun wenten nruenang, mangda sampun punika malih ngawinang tiang sisip”.
“Nah yadiapin keto, lamun suba nyak nyai masanggama, sing ja ngranaang kenken. Nanging keto, yan suba nira nyunggamain nyai, nyanan petenge da pesan baange kurenane ngajak nyai. Nah lamun suba ja liwat petenge nyanan, dadi sekeneh nya”.
Dening keto nyak kone I Penyeroan, lantas matemu Ida Betara Brahma teken I Penyeroan. Disubane suud masanggama I Penyeroan lantas mulih ngaba saangne.
Kacerita nyanan petenge, I Rungsing ngajakin I Penyeroan masanggama. I Penyeroan tuara nyak, dening inget teken pamunyin anake ituni. Dening I Rungsing kedeh pesan, mawinan payu I Panyeroan kasanggamain. Disubane suud masanggama, saget I Rungsing tuara inget – inget teken dewek, tur lantas ia mati.
Kacerita I Panyeroan suba beling gede, belingne ento pagaen sang kalih, Betara Brahma teken I Rungsing.
Kacerita jani Ida Pranda Sakti ngandikaang I Panyeroan nyuang yeh, bakal anggen Ida masucian. Ngenggalang lantas I Panyeroan ngaba jun ka pancoran.
Kacerita Ida Betara Gurumrupa anak alit tedun uli suargan, ngojog di luanan pasiraman Ida Pranda Sakti tur ngubek yehe, kanti puek kone dadine. Jani I Penyeroan, mare ukane masalud, lantas yehe puek. Ditu lantas ia barangti tur mamisuh – misuh, “Dong cicing – cicingan, dadi bani ja mutekang yeh pasiraman Ida Pranda”.
Mara keto abet I Penyeroan, masaur lantas Ida Betara Guru, “Ih iba jlema corah, ento belingan ibane pegaen ajaka dadua. Dadi iba tusing ngelah kimud teken Pranda Sakti?” mara keto pangandikan Ida Betara, lantas ngenggalang I Penyeroan ka patapan matur teken Ida Pranda, nguningang anake cerik ngubek yeh tur matbat dewek ipun. Dening keto duka Ida Pranda, lantas Ida ngarad gamange di pulaki, apang ngrejek anake cerik. Pasranab lantas gamange pada nyikep ngalih anake cerik. Ida Betara Guru lantas musna, awanan tusing tepukina anak cerik. Lantas melipetan kone buin gamange.
Buku “Satua I RARE SIGARAN”. Yen dipawangwangan Ida Pranda Wawurauh (Pranda Sakti) matapa di Gunung Toklangkir. Kaselun – selun Ida nangun tapa lantas ada ujan bales pesan, tur kanti blabar agung. Dugas ujan sedeng balese, ada jlati kalung gede pesan anyud, ngojog diarep Ida Pranda. Yan kenken kapo kayun Ida lantas pastun Ida jlatine ento, apang dadi anak luh jegeg, tur anake luh ento anggon Ida penyeroan. Kaselun – selun ada nganggon pamitra panyeroane ento, nganggon pamitra madan I Rungsing.Kecerita I Penyeroan, ada kone anak nemenin, tur lantas ia makurenan. Kaselun – selun belingne I Penyeroan, lekad kone pianakne muani, nanging tuah asibak, adanina I Rare Sigaran.
Gelising satua, kecerita Ida Sang Prabu di negara Yodia ngadaang rame – rame, gong muah igel – igelan. Dugase ento men Rare Sigaran makeneh mabalih, lantas ia ngomong teken kurenane “Bapane ! icang mabalih, Bapane men ngajak i cening jumah. Yan i cening nagih mabalih, da pesan baange ! icang kimud ngelah pianak kene tuah asigar”, keto abetne Men Sigaran, nyak kone ane muani ngempu jumah. Men Rare Sigaran lantas majalan.
Kacerita suba ia neked di pebalih – balihan. Anake mabalih jejel pesan, sawetara ada jlema duang tali. Maka peteng kone Men Rare Sigaran mabalih ditu.
Tan kacerita I Rare Sigaran di jalan, suba kone ia teked di pabalih – balihan, jag nyluksuk ka tengah ngalih – ngalihin memenne. Suba ngidayang teked di tengah ditu ia kadardar – kedodor ningal – ningalin memenne, nanging tuara ajinanga. Dening keto paundukan I Rare Sigaran, ditu lantas ia kasuryak – suryakin, tur sabantus anake ningalin makejang ngon, dening tumbennepukin jleme mawak asibak, matendas asibak, malima aneh, mabatis aneh, maprana asibak, makejang asibak. Dadi rejenga I Rare Sigaran teken anake, kanti buud ban igel – egelane. Men Rare Sigaran milu masih nyuksuk medasin ane krebut baan anake. Sasubane pedas baana, panakne rebuta ditu, lantas jemaka I Rare Sigaran tur ajaka mulih. Disubane teked jumah, lantas ia ngwel, nguelang kurenane, baana ia ampah ngajak pianak.
Makelo – kelo kacerita I Rare Sigaran teken meme bapane, kene munyinne, “Nah Meme kalih Bapa, jani tiang ngalahin Meme kalih Bapa luas kalase, praya ngalih nyaman tiange buin asibak, reh kimud pesan tiang kene mawak asigar dadi kakedekan gumi”.
Masaut memenne, “Nah kema cening luas, nanging da mekelo!” Dening meme bapanne lega, lantas majalan kone I Rare Sigaran ngungsi alase, menek gunung tuun gunung.
Kacerita kone ia dipadukuhan dane Jero Dukuh Sakti. Lantas katakonin I Rare Sigaran, “Inggih Jero Dukuh, mawinan titiang rauh mriki, antuk ibuk manah titiange mawak asibak. Mangkin titiang jaga ngrereh nyaman titiange sane malih asibak”.
Ngandika Jero Dukuh Sakti, “Beh cening, nyaman ceninge anak tusing ja ada di alase tenenan, anak ia ditudi Suargan, di pamedal Betara Guru mrupa paras. Nah cening tuara tau kranan ceninge mawak asigar muah kranan ceninge nongos di suargan, bapa nuturin cening. I malu dugas ceninge nu dibelingan, memen ceninge misuh – misuh Ida betara Guru, dewek ceninge kambil asibak baan Ida Batara”, keto pangandikan dane ngelarang yoga nglepugang asep. Ento asepe tuuta telan I Rare Sigaran.
Kacerita teked lantas ia di suargan Betara Gurunne. Ngandika Ida Batara Guru teken I Rare Sigaran, “Ih Rare Sigaran, apa alih cai?”
Matur lantas I Rare Sigaran, “Inggih Ratu Betara, titiang ngrereh nyaman titiange sane malih asibak”.
“Nah kema alih nyaman caine ditu, anak ia suba dadi igel – igelan”.
“Inggih Ratu Betara”. Alih – alihina lantas nyamanne tongos igel – igelan, nget bangkung dogen tepukina ditu turmaning makejang maplangka. Dadi lantas ia matur teken Ida Betara, “Inggih Ratu Betara, tan wenten nyaman titiange irika”.
“Nah bisaang suba iban caine ngalih – ngalihin!” keto pangandikan Ida Batara, lantas buin alih – lihina nyamanne, lantas tepukine di obag – obagan lawangane, para mrupa jlema asigar, ento lantas sangkola aturanga teken Betara Guru. Ngandika Ida Betara, “Ih, ne tidong nyaman caine!”
Matur I Rare Sigaran “Ratu Betara Puniki sampun nyaman titiange”.
“Tidong, ne katawang paras”.
“Puniki sampun Ratu Betara”, keto aturane I Rare Sigaran, tur atepanga lantas parase ento di awakne, teka nyak medeket tur patuh pesan gobane.
Jani I Rare Sigaran di Suargan, lantas kapangandikang mulih teken Ida Betara.
Matur lantas I Rare Sigaran, “Yening Palungguh Betara ngicen ja Dedari Supraba, titiang ngiring pakayunan palungguh Betara”. Ida Betara tan ica. Dening bes kedeh I Rare Sigaran mapinunas, mapragat kaicen lantas ia Dedari Supraba, mapamit lantas ia mulih.
Gelising satua, teked kone suba jumahne, dapetanga memenne berag ganti kabatek baan sedihne makelo kalahin pianak. Jani mara teka pianakne, ngon tur kendel pesan kone ia, wireh pianakne suba mawak abungkul.
“Beh, i cening teka kaden meme cening suba mati. Ne nyen ne, dadi cening teka kaden meme cening suba mati. Ne nyen ne, dadi cening ngajak anak luh jegeg ?” masaut lantas pianakne nuturang buat pejalanne neked ka suargan, suba keto, jani Dedari Supraba lantas ngajri umah segenepa miwah panjak liu. Magenep pesan kone ada ditu, ajian Dedari Supraba. Ditu lantas I Rare Sigaran nyeneng Agung tur negarane ento kantanin Negara Sigaran.
Jani kacerita anake Agung di Yogia mireng orta undukne I Rare Sigaran dadi Agung, lantas gebuga Negara Sigaran. Ranes pesan kone siate, panjake liu pada mati, nanging pamragat siate sapih, tusing ada kalah. Mantuk anake Agung soang – soang ka Negara. I Rare Sigaran jenek nyeneng Agung di Negara Sigaran.
Jika Sobat menyukai Artikel di blog ini, Silahkan masukan alamat email sobat pada kotak dibawah untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Sobat akan mendapat kiriman artikel terbaru dari Media Pendidik dan Pendidikan


Artikel Terkait:

0 Komentar
Tweets
Komentar

0 comments:

Post a Comment

Komentar anda sangat menentukan keberlangsungan blog ini.
Apabila anda tidak punya akun, gunakan anonymous
Apabila anda punya, gunakan Nama/URL
»Nama: diisi dengan nama anda
»»URL: diisi dengan alamat web, alamat email, dsb