Prasasti Desa Guminten

KEAMBIL RING GUMINTEN KESARING TANGGAL 7-3-2005
KASALIN BUKU DI CANGWANG TANGGAL 21-3-2007

Om Sanghiyang Saraswati Ya Nama Swaha :
I. Kesalin Saking lantar piagam Desa Pekraman Guminten, saking sasuratan Bali, kelatin. Pingingta akena iki ayu wara tan kena cuah – cauh ujar. Wisesaning pangeling – eling iki kagisi olih ipasek di Guminten.
Hong awigenam astu ya nama sidem. Hong Sanghiyang Sara Swati suda ya nama swaha, sunityem maha sucityem, nirmalem kertyem maha malem, jagat dityem,,o,,
Iki piagem paicen Dalem, Kagaduhang olih I Pasek Radin ring Guminten. Kapandikayang amari tingkah Desane miwah amari tingkah palasan Guminten, kena kapadesayang olih I Pasek Radin pada marep mategakan ayahan matakeh turun ring guminten, peaci – acin Betara ring guminten miwah sagumine palasan Guminten, mabukti ane madesa sapekarangan. Pada kena ayahan ring Desa Guminten saluiring karya sawawongkon Desa yen nora mengayahang matakeh turun ayahan ring Desa, ring Guminten miwah sa aci – acin Betara ring Desa wenang gumine ngayah ke Desa sagenahe bukti pakarangane kajabut olih I Pasek Radin ring Guminten. Dening tan trepti mengayahang miwah makabuktin Desane tan kwasa wong Desa mengadol yening wong Desane mengadol makabuktine wenang kajabut olih I Pasek Radin ring Guminten, wenanang I Pasek Radin mengayahang gumi buktine madesa. Katindihin krama Desa, kagisi olih I Pasek Radin ring Guminten. Yening ada mangawening ring, tan ke depa – depa uga. Denining sawirasaning piagem iki. Miwah taru kekeran dalem sane magenah ring wawengkon prabumine ring Guminten seluir ipun, nangka, gentaos, celagi, ental lan taru sane mawiguna ring Pura lan sane siosan. Manut pasukertan Desa, sane kocap ring arep. Tan kwasa rubuhin dening kekeran Dalem, kagisi olih I Pasek Radin ring Guminten. Yen ada wong Desa mangerubuhin wenang gumi ayahane madesa pada kajabut olih I Pasek Radin. Yen I Pasek Radin ngarubuhin kwasa uga, dening I Pasek Radin mangisi piagem, palugrahan Dalem ring Karangasem. Dalem Cili Ketut muah wong Desane kena mengerata margi dap kala karya ring Desa. Sepalihe I Pasek Radin. Amari tingkah Desa, muah madesa sekadi kocap ring arep. Dinane I Pasek Radin kapanikayang amari tingkah Desa ring Guminten ring dina Buda Umanis warahing dukut amerta masa, sasih sarwana tanggal paing (dasa) 10 rah tenggek (sia) 9,,o,,

II. Malih pangeling – eling palugrahan Ida Sasuhuna ring Desa Guminten.
Kelampirang surat piagem ring Guminten, kasungsung olih Wong Desane ring Guminten. Kaceritayang ring Guminten saking pamuus Ida Sasuhunan ring Desa guminten Ida Batara Geda Puseh, merabian ring Putri Ayu kakesah saking sasak (Lombok) Ranhe ke Bali mamujung panepining wetan Bali. Pekayunan Idane pacang ke bukite selem raris ring tengahing pemargi, ketemu ring Ida Betara Gede Ngadeg, Batara Sasuhunan Desa Guminten. Raris masandekan ring giri masngaran mas luih jenek pasraman Idane ring Beji baru ngawentenang putri petang diri. sampun pada duwi raris, parab ajin Idane Betara Lingsir. Betara Putri Ayu maparab Ida Batara Ayu Biyang. Kasuwen – suwen, pekayun Idane mapasahan sareng irabi matinggal saking pasanggrahan. Pakayunan Idane pacang matulak ke sasak. Memargi Ida, makta toya makaput antuk daun kumbang. Pemargine ngalintangin rig jambe ganggane. Raris rauh irika masandekan, ngeteleng toyane sane makaput antuk daun kumbang dados kelebutan toya ring buah ganggane. Malih memargi Ida, penyujuke ngaja kanginang, tepas ring jurang ageng, mesandekan Ida malih ngetelang toyane sane makaput antuk daun kumbang, ngaran toya mecapcap. Malih Ida memargi nganginang, manuut ring giri wana. Mesandekan irika menggah piduka Ida, antuk lesu ring tengahing pemargi, maketel toyan Idane dados kelebutan ngaran kayehan piduk. Irika pekayunane jaga ngesorang pemargi ayat manyujuh panepin samudrane. Raris ring tengahing pemargi, ketemu taru ageng malih Ida masandekan irika. Ring sor taru agenge raris toyane sane makaput antuk daun kumbang, keni kaancuk antuk ancang taru katimaha, bedah toyane matrebesan sami, telas raris wangde Ida mawali ka sasak. Raris jenek Ida irika masanggrahan wangde Ida ka sasak (Ngaran Lombok) mapriyangan Ida gedong sineb asiki. Palinggihan Idane mawasta Pura Ancut Timaha. Buktin pemaksan Desa Guminten. Saha pasucian Ida irika, pasiraman Ida Bhatara Ayu Biyang. Paacin Idane ring Purnamaning katiga. Di kalaning katuran taler Ida bhatara gede lingsir tedun nyaksiang peacine. Ida sasuhunan di kahyangan tiga, sami katuran tedun. Tur pengacin idane mangda i desa ngaturang banten sorohan, pabiyakaonan, paawidi widiyanaan ring ancut timaha. Maciri Ida Bhatara Gede Lingsir matemu ring Ida irabi. Cihnane ring sekala, utusan, kesekala I Pemangku pinaka anak istri (Perdana). I kelihang pinaka anak lanang (Purusa) asapunika upakara pailen pabiyakaon lan (pawidi widiyanaan) ring ancut timaha panugrahan idane nguni kasungkemin olih Desa Guminten. Tan kuasa encakan deming mula sina desa ring guminten ,,o,,
III. Iki pangeling – eling wong desa ring guminten manut kalintih lekita sane kalampirang ring surat piagem ring guminten.
Hong hawigenam Hastu ya Nama Siddem Iki Putran Ida Bhatara Ayu Biyang sane pinih duwur, maparab Putri Ayu Mas Luih, kaambil pramisuri putran Ida Bhatara ring Sega sane pinih duwur. Sane kaping kalih maparab Ida Bhatara Ayu Made Mas Maketel, kaambil pramisuri Ida Bhatara ring Desa Ngis. Sane kaping tiga Ida Bhatara Ayu Nyoman keambil Pramisuri ring Ida Bhatara ring Desa Linggawana. Ida Bhatara Ayu Ketut sane kaping empat keambil pramisuri ring Desa Cangwang. Naler putran Ida Bhatara saking Sega, keangkat malinggih ring cangwang. Ketampanin olih wong bang sareng wong desane ring Cangwang. Ida Bhatara sane jumeneng ring Cangwang, putran Ida Bhatara Gede Lingsir ring sega. Kaicen pangkat idane malinggih ring Cangwang kasungsung olih wong bang sareng wong desane ring Cangwang ngaran desa (Cangwang) mawinan iaji ring Desa Sega kengin, sayang ring i putra kaangkat ratu panembahan wong Desa Cangwang. Mamuus Ida Bhatara ring i Sekul Kuning, sareng Ibendesane ring Sega, nampa pamuus bhatara mangda I Sekul Kuning miwah Ibendesa sareng wong Desa Segane nyempal para bumine ring Sega. Raris I Bendesa miwah I sekul Kuning, sareng wong desane sairing antuk pangandikan ida. Raris parum I Bendesa sareng I Sekul Kuning miwah Wong Desane maosin pangortine saking Ida Sasuhunan. Raris ngawentenang paruman agung saha kasariyukin ring paruman, pacang nyempal pelabane duwen Ida Bhatara ring Sega. Makeh ipun 45 (petang dasa lima) bidang utawi 45 saih.
Sane 15 (limolas) bidang utawi limolas saih katur mangge bukti pajenengane ring wong bang ring Cangwang bukti ngayah ring Bhatara Surah-arih ring Cangwang. Putran Ida Bhatara ring Sega nganggamin kapurusan sane 30 (telung dasa) bidang utawi telung dasa saih katur ring Ida Bhatara sane malinggih ring Desa Cangwang. Puput anggen mapahayu utawi maaci – aci ring desa, mecikang palinggih – palinggih ring desa Cangwang. Asapunika puput babaose I Bendesa sareng Isekul Kuning, miwah wong desane ring sega saha kadagingin upasaksi di sekala sareng wong desa segane. Kasuniyaloka kabaos pemastu agung. Yening sapari sentanane Isekul Kuning muang Ibendesa sareng wong desane sane liyanan melekarain, merebutin buktin desane kapaica di cangwang paicen Iaji ring i putra sasuhunan sane malingga di Cangwang, Desa Segane Apang sing nemu rahayu saha para bumine palasan sega sing tegehan apang anyudang blabar, apang kedeng embidan, agung alit tan nemu rahayu, kurang pangan kinum, kakipakan carang, daun reges, kena sasab merana, gering agung, tued tumper tanpa cupitan sane maurud bisa mabaah. Niki pangordin Ida Bhatara Lingsir. Ketampenin ring I Bendesa sareng I Sekul Kuning muwah wong desane ring sega. Iki pemastun Ida Bhatara ring Sega. Malih kacarita ngangganin istri (perdana) putran Ida Bhatara yu biyang saking Desa Guminten.mapariyangan ring ancut timaha mawinan pemargine, guminten kecangwang, kesega, sarang – sorong tan dados pasaahang. Guminten, kesega, kengis, keliggawana, muwah kecangwang. Dening meaji Ida Bhatara ring cangwang ke sega, taler maputara i biyang guminten kesega, maputra ibiyang guminten ke desa ngis, maputra Ida Ayu Biyang ke desa linggawana taler maputra Ida Bhatara Ayu biyang guminten ke desa cangwang. Asapunika munggah ring lontar lampiran surat piagem Desa Guminten. Kagisi oleh pasek guminten palugrahan dalem karangasem, dalem cili ket kapikayun patut i pasek guminten miwah wong desane ditu ring puput dening carita dening karusakan katedun malih ring dina buda keliwon sinta titi sasih kapat pananggal ping 13 (telulas) rah warsa 1820 (siu domas kalih dasa) masehi 1898 (siu domas sangangdase kutus) ring guminten kegaduhang olih i pasek ring guminten. Kasungsung ring desa guminten saha acin idane ngenain 6 bulan satunggiling saniscara umanis wuku Batu gunung. Tur lontar iki mawangsuh toya kelungah kelapa gading kapicayang ring sami pamedek desa pekraman ring guminten. Kapimpin olih jero mangku puseh, sareng jero mangku dalem, kebantu olih jero mangku suang – suang dadiya ,,o,,
Iki pangeling – eling wawatesan. Kagisi olih i pasek ring guminten. Pangeling – eling wewatesan wawengkon palasan guminten. Lumindeh luire nyatar desa. Kaping siki munggah ring sor kacerita wawatese ngawitin ring moncok mawasta celuk pah tigaan. Marep ring ngis, ring sega, ring guminten. Mangkin ngawitin ring sega, nuut gunung ngalerang ngojog gunung bagase selabuh labuh toya. Labuh kangin kesega, labuh kauh palasa guminten. Taler kari ngalerang mangojog batubarak mawasta ring ngobe, taler iling selabuh labuh toya, labuh kangin maarep ke sega, labuh kauh palasan guminten. Mangkin irika mabelikuk nganginang , batas iding punika mwasta ring mamungkak. Taler manutang iding mangojog moncok ageng mawasta ring dap-dap eling ring iding sabeten iding palasan ke sega, saduur iding palasan guminten. Mangkin mabelekok ngahwang mangojog batu gede ring tukade ageng mawasta ring mong-mongan mawates pah tigaan marep ke sega, ka guminten, kaculik, malih mabikuk ngelod kauhang mabates batu nyanding jepun sebeten batu nyanding jepun palasan ka culik, saduur batu nyanding jepun plasan ke guminten. Taler kari ngelod kauhang mamenggal gunung mawasta gunung suhung, taler kari matampih kepalasan culik mabatas batu ageng, daaja dauh batu palasan ke desa culik, delod dangin batu palasan guminten raris mabiteh ngelodang mamenggal gunung tukadse, taler kari metampih kepalasan desa culik mabatas batu ageng. Dauh batu palasan ke culik, dangin batu palasan ka guminten, paseleng seluk, manyeluk ke seluk. Raris ngelodang mamenggel gunung petang buliha beten kanginane ring song boyong, tler kari matampih kapalasang desa culik batese, gua dauh gua palasan ke culik, dangin gua palasan ke guminten. Pasaleng seluk manyeluk kaseluk taler kari ngelod kauhang mangojog tanggun iding punika mawasta iding putih mawates pah tigaan. Sane marep ke desa culik, ke linggawana, ka guminten. Mangkin telas penampihe ke culik. Mangkin malih pnampihe ke linggawana manuutang janggar gunung mawasta ring bukit kari manuutang gunung majanggar, mangojog batu ma jan eling selabuh – labuh toya labuh kaja palasan ke guminten, labuh kelod palasan ke linggawana. Mangkin irika mabikuk ngelodang, manyeluk kaseluk saleng seluk mangojog kelebutan toya mawasta tanah malela. Sebeten kelebutan palasan ke linggawana, seduur kelebutan palasan ke Guminten. Taler kari ngelod kauhang mangojog iding punika mawasta iding dami irika kari mawates iding, taler kari mangelodang manuutang iding mangojog iding mawasta ring aha taler kari mangelodang mangojog iding mawasta ring tunggal ilang irika mawasta pah tigaan marep ke Linggawana, ka Tista, ke Guminten. Eling sebeten iding palasan ke Linggawana, seduur iding palasan ke Guminten mangkin telas sampun penampihe ke Linggawana. Sane mangkin metampihe ke Tista. Ngawitin ring tanggal ilang raris ngelod kauhang mangojog batu ageng menyanding tihing mawasta ring kekeran sebeten batu palasan ke Tista, seduur batu palasan ke Guminten. Saking irika mabikuk ngunggahang mangojog beluhu mawasta pak tigaan sane marep ka tista, kangis, ke guminten. Eling dauh beluhu palasan ka tista, dangin beluhu, palasan ke guminten. Sane mangkin telas sampun penampihe marep ke tista. Sane mangkin sampun penampihe ke desa ngis. Ngawiti ring ebus irika ngelod kanginang mawates batu makodok mabaledan liligundi. Selod dauh liligundi palase ke desa ngis, sedaja dangin liligundi palasan ke guminten. Saking irika taler ngelodang mangojog klebutan toya sane mawasta Pura Sana. Sebeten kelebutan palasan ke desa ngis, seduur kelebutan palasan ke desa guminten. Saking irika taler mebikuk nganginang mangojog balih buntat mawasta ring celuk. Saking irika raris munggah nganginang mangojog moncok ageng ring celuk. Puput lumideh sampun sane munggahang sekadi sane ring arep muah wong desane sane magenah ring sawengkoning palasan guminten, wenang kena ngayahang gumi. Desane ritatkala aci – aci ring desa ring guminten., miwah acin gumine ring guminten. Yen hana wonge ring guminten ten trepti ngayahang, metakeh turun maka wenang weng kakesah maninggalin desa. Dening tan trepti matakeh turun kakesahang maninggalin desa wawengkon palasan guminten. Yen ane guni palasan guminten, luire mangadol ring wong krama desa wenang kena ayahan ke desa ring guminten. Matakeh turun ayahan ring desa guminten nika tan kuasa encakang ayahan gumi ke desa ring guminten. Yen nora mengayahang wenang gumine ane maadol kejabat tan kuasa plekarayang, tan hana wicara tan kedpa-depa uge. Sawirasaning pangeling – eling niki kagisi olih i pasek guminten. Mnang wong desane ring guminten. Surat pangeling – eling iki dening karusakan uus katedun malih ring desa rahina buda kliwon titi sasih kapat penanggal ping 13 (telulas) rah 9 (sia) tahun isaka warsa 1820 (siu domas kalih dasa) masehi 1898 (siu domas sangangdase kutus) munggah saksi ring bebatasan sane munggah ring arep.
1. Inggih titiyang kelihang desa Tista ngawiyaktiang daging pamuder desane ring guminten, titiyang I Gede Pasek Tista arepe ke tita
2. Inggih titiyang ngawiyaktiyang daging paamider desane ring gumiten arepe ke culik, titiyang kelihang desa Culik I Nengah Aris
3. Inggih titiyang ngawiyaktiyang daging pamuder desane ring Guminten arepe ke sega, titiyang kelihang Desa Sega I Made Gedah
4. Inggih titiyang ngawiyaktiyang daging pamuder desane ring guminten arepe ka ngis, tititang kelihang Desa Ngis I Nyoman Puniya
5. Inggih titiyang ngawiyaktiyang daging pamuder desa ring Guminten arepe ke linggawana, titiyang Kelihang desa Linggawana I Gede Nuad.

Puput akadi punika munggah babatasan, munggah saksi ring wawidangan palasan desa ring guminten saha kamanggehang saksi ring ajeng Ida Anake Agung Made Karangasem. Turmaning wenten runtuh pangandikan Ida Anake Agung Made Karangasem ring para saksine ring arep. Ngupasaksiang ring Ida Bhatara Brahma, Wisnu, miwah Siwa ya nama swaha. Sira ugi ngelahlahang bebatesan sane kamanggehang sane kaucap ring arep apang kena pemastu yang tiga saksi, apang sing nemu rahayu kayang kabenjang, kaungkur. Cendet kukuh mangda setata wong ika keni pemastun Bhatara Yang Tiga Saksi. Senget kalajengking, lalipan, lalipi, apang mengemasin pejah. Pejah nebek angga, pejah ngantung angga, apang sing manumitis bin dadi jatma. Ring sekala puniki sampun ka patandihin, antuk Ida Anake Agung Made Karangasem. Raris para saksine sami menyawis ngaturang bakti sairing ring pakayunan Ida Anake Agung. Asapunika pamuput babawose ring ajeng Ida Anake Agung Karangasem. Pangling – pangeling iki kagisi olih I Pasek Guminten muang wong desane ring Guminten kapatindihin antuk Ida Anake Agung Made Karangasem. Puput akadi punika dening karusakan katedun malih utawi wenten singsal sasuratan utawi singsal cerita antuk karusakan ipun nanging kantun kepercayakan olih panyungsung saking krama desa ring guminten kainggilang ring sajeroning pangupacara saha kapingitang ayuwara ring carita iki. ,,o,,
Jika Sobat menyukai Artikel di blog ini, Silahkan masukan alamat email sobat pada kotak dibawah untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Sobat akan mendapat kiriman artikel terbaru dari Media Pendidik dan Pendidikan


Artikel Terkait:

0 Komentar
Tweets
Komentar

0 comments:

Post a Comment

Komentar anda sangat menentukan keberlangsungan blog ini.
Apabila anda tidak punya akun, gunakan anonymous
Apabila anda punya, gunakan Nama/URL
»Nama: diisi dengan nama anda
»»URL: diisi dengan alamat web, alamat email, dsb