Pidarta (Pidato) rikala rahina Saraswati


Inggih Nawegang Titiang
Matuk ring Para Atiti Miwah Uleman sane Wangiang Titiang
Dewan Juri sane Baktinin Titiang
Miwah Para Semeton Lanang-Istri sane Tresnesihin Titiang

Pinih ajeng lugrayang riin titiang ngaturang pangastuti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning majanten wantah sangkaning asung kerta wara lugrahan Ida mawinan titiang miwah Ida-dane mangguh karahajengan sekadi mangkin.
Om Suastyastu,

Ida-Dane Semeton Sinamian sane Wangiang Titiang
Manut baos sang maraga pawiku, umat Hindune astiti bhakti ring Ida Hyang Widhi sane kabaos maraga Sang Hyang Tunggal. Sakewanten sang maraga wicaksana maosang antuk makudang-kudang parinama. Sinalih tunggil parinamannyane sane kaangken pinake Dewa Pencipta Ilmu Pengetahuan ketah kabaos Ida Sasuhunan Sang Hyang Aji Saraswati.
Manut daging kecaping sastra aji agama, umat Hindune nyanggra piodalan Saraswati nganem sasih apisan inggih punika nemonin rahina Saniscara Umanis Wuku Watugunung. Punika kaangken pinaka rahina pamijilan pangweruh utawi hari lahirnya ilmu pengetahuan. Ring rahina punika makasami umat Hindune kapatut ngaturang pangubakti ring Ida Sang Hyang Widhi pinaka utpeti utawi pencipta ilmu pengetahuan. Yadian sang maraga dokter, guru, murid, petani, bingkil, miwah sane lianan makasami patut sareng nyanggra piodalan Saraswati riantuk makasami madue pangweruh miwah kawagedan sane kapaica olih Ida Sang Hyang Aji Saraswati.

Ida-Dane, Dewan Juri, miwah Sameton Pamilet sane Kasumayang Titiang
Tatujon nyangra rahina piodalan Saraswati nenten ja tios wantah ngaturang parama suksma ring Ida Hyang Widhi santukan Ida sueca mapaica pangweruh ring pretakjana Hindune saha mangda sida nglantur pasuecan-Ida gumanti wenten anggen ngruruh pangupajiwa. Riantuk utama pisan kawigunan kaweruhane majeng ring kahuripan druene, punika mawinan Ilmu Pengetahuane kaniyasa utawi kalambangin antuk Dewi Saraswati utawi Dewi Cantik. Napi mawinan Dewi Cantik? Santukan pengetahuane bersifat menarik. Makasami anake enyud, nyaratang pisan pangweruhan sane dados kaprabotang sarahina kanggen ngaruruh merta.
Ring kecaping sastra “Sarasamuscaya” wenten kaunggahang mungguing anake sane nenten madue kaweruhan tan pendah kadi anak buta. Lamunapi menawi sengsaran kayun anake yening dumateng dados anak buta? Asapunika taler kocap laran kayun anake sane nenten madue kaweruhan. Kaweruhan kocap pacang prasida pinaka titi pangancan miwah pinaka gegamelan sane pacang sida nganterang i manusa ngicalang kasengsaran uripnyane. Punika mawinan nenten wenten anake nyadia dados anak belog utawi tambet. Makasami mapangapti mangda kasidan dados anak wikan utawi ririh. Majanten mangda setata jemet malajahang raga saha nenten lali setata ngastiti ring Ida Hyang Widhi Wasa, mamuja Ida Sang Hyang Aji Saraswati. Patut presida ngelarang slogan Ora et Labora (belajar sambil berdoa). Nganutin tatwa ajahan Brahmacari Asrama: menuntut ilmu setinggi-tingginya dengan pengendalian nafsu birahi. Sejaba punika taler patut ngelingang slogan Masa Muda Masa Belajar.

Ida-Dane Pamiarsa Sinamian sane Wangiang Titiang
Titiang naenin miragi gatra mungguing meseh i manusa sane utama wantah ketambetan utawi kebodohan. Nenten pisan wenten nandingin saktin katambetane punika. Duaning asapunika anake sane kaliput dening katambetan majanten pacang akehan maparilaksana sane dudu utawi nenten rahayu. Yening wenten anak wikan maparilaksana sekadi anak tambet, janten dados ipun kabaos anak belog. Wenten malih kecaping sastra sane maosang mungguing wiwit suka-dukane wantah katambetan. Katambetan punika metu saking kaloban, taler loba punika metu saking katambetan. Dadosipun wantah katambetan jatinnyane sane mawinan manusane mangguh sengsara.
Yening selehin pisan makasami kahuripan punika madasar antuk sengsara. Mawinan kabaos punarbawa utawi samsara. Punika mawinan ring lambang Saraswatine wenten Genitri (rantai) sane nyinahang pengetahuane punika langgeng nenten telas-telas antuk mlajahin. Yadin ririh enu liu ane patut plajahin. Life long education : Belajar sepanjang kehidupan. Aristoteles maosang “Semakin banyak yang ku ketahui, makin banyak pula yang tidak kuketahui, kadang-kadang aku tidak tahu tentang apa yang tidak aku tahu”. Asapunika limbaknyane pangweruhane punika. Duaning asapunika para sisia makasami mangda setata siaga jemet mlajahang raga sinambi nenten surud-surud ngastiti ring Ida Hyang Aji Saraswati.

Para Dewan Juri miwah Pamilet Sinamian sane Baktinin Titiang.
Kadi asapunika titiang presida matur-atur ring galahe sane becik puniki. Maka kirang langkung atur titiang, nenten lali titiang ngalungsur gung rena pangampura. Dumogi sangkaning sih Ida Hyang Widhi Wasa mawinan punapa-punapi sane aturang titiang iwawu wenten pekenohnyane.
Om Santih, Santih, Santih Om.moli
Jika Sobat menyukai Artikel di blog ini, Silahkan masukan alamat email sobat pada kotak dibawah untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Sobat akan mendapat kiriman artikel terbaru dari Media Pendidik dan Pendidikan


Artikel Terkait:

1 Komentar
Tweets
Komentar

1 comments:

Anonymous said... Reply

suksma nggih

Post a Comment

Komentar anda sangat menentukan keberlangsungan blog ini.
Apabila anda tidak punya akun, gunakan anonymous
Apabila anda punya, gunakan Nama/URL
»Nama: diisi dengan nama anda
»»URL: diisi dengan alamat web, alamat email, dsb