NYELIKSIKIN KAWENTENAN GONG BERUK RING BANJAR BANGLE


I.            Purwaka
Terompong beruk wantah piranti lelanguan utawi kalengengan kinucap gamelan sane kalintang let. Kawastanin Terompong Beruk santukan wantah beruk sane keanggen pelawah terompong inucap. Kawiaktian ipun sane kinucap terompong wantah sinalih tunggil reramon gong sane abarung. Terompong sane aken wantah kalakarin antuk perunggu. Sakewanten yaning terompong beruk kalakarin antuk taru lekukun utawi taru sane liyanan, kapindayang kadi daun – daun curing, kapalawahin antuk beruk. Wigunan beruk sane keangge pelawah mangdene suaran terompong inucap masiur ngalun maombakan. Punika awanan terompong sane ngangge pelawah beruk kewastanin “Terompong Beruk”.
Mangdene jangkep abarung piranti gamelan sane kalintang let puniki malih kapitegepin antuk gangsa, curing, riong, jublag, jegog, kempli, tawa-tawa. Samian punika taler kalakarin antuk taru, pelawah ipun taler antuk beruk. Sane keangge pelawah gong mangdene suaran ipun ageng, keangge woh waluh sane kalintang ageng. Yan cengceng ipun kalakarin antuk besi rusak – rusakan singkal utawi kejen, utawi antuk besi sane liyanan. Kendang ipun pateh sekadi kendang gong tulen. Jangkep sampun pirantinipun sane mitegepin terompong beruk inucap. Dwaning sampun jangkep, usan mawasta terompong beruk raris kawastanin Gong Beruk.
Kabanda antuk pakibeh aab jagat, mangdene suaran gong beruk inucap sayan jangih, raris taru-taru daun terompong miwah curing inucap samian kagentosin antuk besi. Yan sapesira ugi, saha sane ipidan menawi ta pegentosan puniki kakardinin, awanan wenten kawarisin kantos mangkin gong beruk sane ngangge besi daun – daun gamelan inucap.

II.         Banjar Bangle
Kawentenan sinalih tunggil Gong Beruk ring Bali kangin sane kantos mangkin kantun kapiara utawi kaupapira wantah Gong Beruk sane wenten ring Banjar Bangle, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Banjar Bangle genah ipun wantah ring dasar ebengan Gunung Lempuyang sisi kaler. Banjar Bangle wantah ring pegunungan kaiterin antuk bukit sane asri yan inargamayang pinaka tameng, nawengin sekancan bigena sane pacang ngarubeda kulawarga krama Banjar Bangle. Punapi awanan kantos mawasta Banjar Bangle? Manut katuturan para penglisir Banjar saking turun temurun mawosang wantah akadi puniki. Duk rihin, wenten sinalih tunggil kulawarga Desa Pakraman Sega, murunang dewek ngarya pondokan ngele saking palemahan desa, sawetara wenten tigang kilometer saking Desa Pakraman Sega. Ring genahe sane anyar puniki kulawarga inucap makarya umah miwah pewaregan, raris irika ipun magnenah mapumahan. Genahe puniki wantah ring betenan Pakraman Sega. Akeh kulawargane sane tiyosan mawosang utawi ngerimikang parindikan punika. Raris risajroning paruman desa, wenten raris pamutus bawos ring paruman. “Baang iya ngele” maumah ditu. Dwaning asapunika raris genahe sane anyar puniki raris kawastanin Bangle, saking Sandiswara baang ngele. Wasta genah inucap katami kantos mangkin kawastanin Banjar Bangle. Taler manut ring pamutus bawos ring paruman, wantah warga inucap kapastikayang mangdene nenten dados lali, nenten dados celed ring ayah krama desa ri tepengan asah abu, pengayah mwah urunan ring Kahyangan Tiga Desa Pakraman Sega.
Kasuwen – suwen, akeh malih warga Desa Pakraman Sega sane rauh nyarengin mapaumahan ring Banjar Bangle inucap, sayan lami sayan endah, maoka, macucu kalih makumpi. Kantos mangkin kulawarga Banjar Bangle sampun katah wenten 333 kulawarga utawi 760 diri jiwa. Samian adung masima krama, paras-paros sarpanaya ngardi sukertaning jagat, saha jemet ngambil karya manut kamidepan soang – soang, wenten dados petani, wenten dados tukang, wenten dados dagang, miwah sane liyanan. Kawentenan maumahan tata genah pekarangan umah karipta mangdene asri, akeh wenten margi alit utawi gang sapunika taler ri tepengan tata palemahan tan lempas ring Tri Mandala manut Tri Hita Karana. Tata tentrem gemah ripah mahardika kawentenan krama Banjar Bangle sane keapti kantos mangkin. Akadi punika presida katur perindikan Banjar Bangle.

III.      Katuturan Indik Gong Beruk ring Banjar Bangle
Krama Banjar Bangle sekadi mangkin ngawaris Pura Panyungsungan desa inggih punika Pura Pemaksan Bangle magenah ring telenging palemahan Banjar Bangle. Tiyosan ring punika taler wenten Pura – pura Ibu, Pura Dadia, miwah pura sane liyanan. Sane malingga ring Pura Pemaksan Bangle wantah Ida Bhatara Bagus Pemaksan pinaka oka Ida Bhtara Lingsir sane mastana rig Pura Puseh Desa Sega. Pujawali ring Pura Pemaksan Bangle wantah nemonin Purnamaning Sasih Katiga.
Nyaliksikin kawentenan babad desa utawi banjar taler nyeliksik paembasan kadi Gong Beruk sane kalintang katengetang wantah dahat sukil, santukan nenten wenten kapangguh ilikita utawi prasasti sane kapangguh. Yadiastu asapunika merdi paembasan Gong Beruk ring Banjar Bangle, wenten kapangguh tutur utawi satwa kasatuayang turun – temurun antuk para tetua utawi panglingsir warga sane sampun kawistara pauningannyane patut kagega. Sekadi punapi sane kacaritayang antuk I Wayan Sanu sinalih tunggil panglingsir warga Bangle, kasarengin antuk panglingsir tiyosan sekadi Kelihan Banjar Bangle sareng Jero Mangku Pura Pemaksan Bangle mawosang sekadi puniki :
“Duk rihin, rikala warga Banjar Bangle sampun puput ngawangun palinggih Pura Pemaksan Bangle, patut kemargiyang upacara yadnya luwire : Melaspas, Resigana, Nagingin lantur Pujawali. Rikala krama Bangle ngemargiang upacara yadnya / Dewa Yadnya, patut karentebin antuk tetabuhan utawi gamelan, taler sasolahan wali sane kawaris utawi kabakta saking genahe pecak wantah saking Desa Sega. Sasolahan wali inucap luwire : Sasolahan Pendet, Sasolahan Gandrung, Sasolahan Legong sambeh bintang, Sasolahan Rejang Lilit, mwah Sasolahan igel desa. Nampenin kawentenane akadi punika dwaning ring Banjar Bangle durung wenten gamelan utawi kaklencingan, para prakangge utawi para panglingsire kabingungan. Kenken ban medaya apang mresidayang ngaturang sasolahan dwaning onden ada kaklencingan utawi gong. Duk punika sedeng becik sinalih tunggil warga sane kalintang oneng megambel, anggen ipun nyalimurang manah rikala sampun usan makarya ring tegal utawi ring uma. Ipun maderbe terompong beruk, raris terompong pua inucap kabakta ke Pura Pemaksan, kapitegepin malih antuk suling, kendang ngangge tiying kalih bungbung kaentug – entugang ring tanah mecangkitan, malih kategepin antuk cengceng melakar antuk rusak – rusakan singkal mwah kejen. Presida raris gamelan dadakan katabuhin anggen piranti ngamelang sasolahan wali inucap tur mresidayang memargi diastu marupa daya dadakan.
Upacara yadnya utawi Dewa Yadnya kamargiang sanunggil kalih warsa apisan. Sanunggil ngarembat yadnya sampun pastika nyaratang gamelan kaklencingan. Dwaning asapunika, risampun puput ngemargiang upacara yadnya ring Pura Pemaksan Bangle raris parindikan inucap kabligbagang ring paruman banjar. Yan numbas gong aken abarung sinah tan mrasidayang, punika awanan wenten papineh sarat pacang mitegepin trompong beruk mangdene dados gong beruk. Saguluk bawose ring paruman, kalanturang raris antuk upaya ngarya gong beruk jangkep. Daun curing, trompong, riong miwah sane liyanan kalakarin antuk taru lekukun mangdene suaran ipun jangih tur nganyih. Pelawah ipun keangge beruk melakar antuk kau-kau woh kelapa. Risampun puput raris kapalaspas, saha kapastikayang patut kaangge sanunggil upacara yadnya ring Pura Pemaksan Bangle anggen ngamelang sasolahan wali. Kantos mangkin parindikan inucap kantun kamanggehang yadiastu ring Banjar Bangle yan akutang warsa sane lintang sampun presida numbas gong aken utawi gong kebyar abarung. Asapunika presida katur parindikan paembasan Gong Beruk sane wenten kantos mangkin ring Banjar Bangle.

IV.       Nginengang swaran Gong Beruk ring Banjar Bangle
Rikala nedeng Purnamaning sasih katiga, Sang Hyang Wulan rasa kenyung nyunarin jagate, yan inargamayang ulap – ulap ngegiras para warga Banjar Bangle mangdene rauh tangkil ka Pura Pemaksan Bangle pacang sareng – sareng ngturang bhakti, nunas karahajengan jagat mwah sekancan daging nyane. Saking doh sampun kapiarsa swaran Gong Beruk ngalun nganyih–anyih nudut kayun, satmaka ngaukin mangdene wargane sami digelis rauh ring Pura. Duuuuh, kalintang ngulangunin. Lesu sang memargi kadirasa ical yadiastu munggah tedun bukit nyujur Pura, kasirnayang antuk swaran Gong Beruk.
Wastan tabuh – tabuh Gong Beruk wantah merdi pisan, nenten sekadi wastan tabuh gong sane ketah. Wastan tabuh Gong Beruk kauningang sekadi ring sor : Tabuh Gelagah Manis, Tabuh Nem Cenik, Tabuh Nem Gede, Tabuh Kutus Cenik, Tabuh Kutus Gede. Sane keangge karentebin sasolahan wali luwire : Tabuh Pendet, Tabuh Gandrung, Tabuh Legong Sambeh Bintang, Tabuh Rejang Lilit mwah Tabuh Igel Desa.
Ri tepengan pemargin sasolahan wali inicap kauningayang sekadi punika pertama, Jero Mangku ngastawayang pemargin Upacara Pabersihan Prayascita. Sesampun sopacara Prayascita pabersihan puput, raris para teruni kerandan ngaturang sasolahan canang pamendak. Sasolahan canang pamendak raris kalanturang antuk sasolahan pependetan sane kaagem antu para kerandan lanang. Sesampune asapunika, wawu Jero Mangku ngastawayang utawi nganteb bhakti sane katur. Para pamedek malinggih trepti, dwaning ancangn pacang ngaturang bhakti utawi muspa, kalanturang malih antuk nunas wangsuh padan Ida Bhatara.
Risampun nunas wangsuh pada, kalanturang malih antuk ngaturang sasolahan gandrung, sane kaagem antuk anak lanang, rikalaning puniki para pemedek kalintang girang seantukan kadagingin malih antuk pangibing sane katepek antuk gandrung. Sasolahan para pengibing lucu – lucu, sane ngawanang sami pada girang. Risampun punika, polih masandekan ajahan, malih kelanturang antuk sasolahan legong sambeh bintang, sane keagem antuk teruni istri kasarengin antuk para istri liyanan. Sasolahan rejang lilit lanturan sasolahan sane malih katur, para istrine masolah ngiterin palemahan Pura pang tiga. Rikala pacang ngaturang upacara panyineban, malih katur sasolahan igel desa sane kaagem antuk para kulawarga lanang samian tan dados lempas.
Inggih, wantah sapunika katur indik undagan sasolahan wali sane katur rikala karembat upacara yadnya ring Pura Pemaksan Bangle. Samian puniki saking rihin kantos mangkin kantun kamanggehang, tan wenten sane purun ngirangin dwaning samian sangkaning manah ning pangiringe ring Ida Bhatara sane melingga ring Pura Pemaksan Bangle. Sasolahan makemiwah gamelan Gong Beruk setata kapiara kaupapira mangdene setata ajeg lestari kayang kawekas.
Sane dumun, kawentenan Gong Beruk ring Banjar Bangle durung ketah, akeh anake sane nenten uning wantah ja ring Banjar Bangle kantun wenten Gong Beruk. Krama saking Banjar penyanding sekadi Banjar Banyuning, Aas, Batukeseni, Lean durung uning napi malih saking Desa utawi Banjar sane doh. Duk Pesta Kesenian Bali kagelar kaping kalih nyane ring warsa 1979, Kabupaten Karangasem kasudi mangdene ngamedalang Gong Beruk rikala mapeed (Pawai) rikala pembukaan PKB inucap. Panitia PKB Kabupaten Karangasem kalimpungan, bingung, dija ngaruruh sekaa Gong Beruk sane kantun murip. Sedeng becik Panitia PKB Kabupaten Karangasem sane taler dados pegawai ring Pemda Karangasem mapanggih ring Kepala SD Negeri 4 Bunutan duk punika sane mapasengan Ida Made Giur Dipta, wantah Ida sane saged mupulang carita tutur parindikan kesenian seni budaya ring surat kabar ngawantu petugas inucap. Raris presida Gong Beruk Banjar Bangle ngaturang ayah nabuh ring Pesta Kesenian Bali warsa 1979. antuk makekirang prebiya duk punika, wantuan prebiya panumbas ajengan nenten kaedumang, mangdene soang – soang sekaa makta bekel takilan sakesidan. Jinahe kapupulang keanggen numbas wastra selem sareng udeng batik. Keris sane kasangklit nenten presida ngangge oncer antuk kain, wantah ngangge oncer antuk ambu. Parindikan puniki nudut kayun sang maraga wartawan saking RRI Denpasar nyujutang punapi awanan oncer kerise ngangge ambu, ngudyang nenten ngangge wastra utawi kain sane muken. Raris irika kaaturang kautaman ambu inucap. Manus sastra mawosang carita ring rontal, rihin wenten sang maraga wiku Bhagawan mautama, risampun seda layone karembat ngangge ambu antuk para sisian Ida, santukan margine kalintang rungka ring tengahing alas. Raris Ida Sang Wiku mangguhang kasyunathan sangkaning tingkahe asapunika. Awanan, yang wenten tirta pangentas sane karembat utawi kasalangin antuk ambu utawi busung, wantah punika tirta pangentas sane kalintang utama.
Ngawit warsa inucap kawentenan Gong Beruk ring Banjar Bangle kasontrah kauningin kawentenan nyane seantukan ring surat kabar utawi radio televisi, sering ngortiang parindikan inucap. Ngawit duk punika Gong Beruk Banjar Bangle sering kadolat mangdene nyarengin sekancan sopacara yadiastu ring Kabupaten Karangasem minekadi ring Propinsi Bali. Sang maraga Guru Wisesa utawi Pemerintah alah dutdut pakayunane pacang mapaica wantuan angge miara ngajegang Gong Beruk ring Banjar Bangle. Sekaa Gong Beruk ring Banjar Bangle sampun sering polih wantuan saking pemerintah. Pelawah Gong Beruk ring Banjar Bangle sane mangkin sampun maukir.
Wenten pakibeh kawentenan Gong Beruk ring Banjar Bangle akidik, yan ngawit ipidan menawi ta, sapunika taler yan sapesira menawi sane ngawitin, daun-daun terompong beruk miwah curing sane liyanan kagentosin antuk mesi sane pecak antuk taru lekukun. Menawi ta mangdene suaran ipun sayan jangih ngerinting panjang nenten bengkek sekadi ne sampun dawege kantun ngangge taru. Kawentenane asapunika kawaris kantos mangkin.
  
V.          Panyineb
Sampun patut iraga sareng sami angayu bagia santukan kawentenan kasenian utawi budaya let sane wenten ring Banjar Bangle marupa Gong Beruk nenten pacang sirna utawi ical kayang kawekas. Santukan kawentenan warisan budaya puniki mapaiketan antuk pemargin Upacara Yadnya tan dados pasahang kayang kawekas. Kewanten semeton sareng sami sampunang lenga, dwaning akeh sampun kesenian utawi kebudayaan druwene sane sampun ical kawawa dening pangrubedan pakibeh jagat. Ngiring sareng sami gebrasang tur sikiang kayune, sareng – sareng miara ngelestariang sekancan warisan budaya wangsa mangdene nenten ical, mangdene nenten ngawarisang wasta kemawon nanging barangnyane sampun nenten wenten. Dumogi atur paungu titiang mantuk ring kayun tur presida kamargiang sangkaning paswecan Ida Hyang Parama Kawi.
Dumogi
P u p u t


                                                                Culik, 24 Juni 1980
                                                                Maka Pamupul
                                                                Ida Made Giur Dipta

Jika Sobat menyukai Artikel di blog ini, Silahkan masukan alamat email sobat pada kotak dibawah untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Sobat akan mendapat kiriman artikel terbaru dari Media Pendidik dan Pendidikan


Artikel Terkait:

0 Komentar
Tweets
Komentar

0 comments:

Post a Comment

Komentar anda sangat menentukan keberlangsungan blog ini.
Apabila anda tidak punya akun, gunakan anonymous
Apabila anda punya, gunakan Nama/URL
»Nama: diisi dengan nama anda
»»URL: diisi dengan alamat web, alamat email, dsb